GTC - Hotel Olimpijski

OGÓLNE WARUNKI ZAKWATEROWANIA I USŁUG W OBIEKCIE NOCLEGOWYM SPÓŁKI
PRATR jako
REGON: 25265687, DIČ: CZ25265687
Náchodská 524
541 03 Trutnowa
zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové, sekcja B, akt 1613
ustanowienie:
Olimpiada
Náchodská 531
Trutnowa

jako dostawca zakwaterowania (zwany dalej także Olympland), niniejszym zgodnie z § 1751 ustawy. nr 89/2012 Dz. Kodeks Cywilny wydaje Ogólne warunki zakwaterowania i usług w obiektach noclegowych (zwane dalej także OWU).
Przedmiotem niniejszych OWU jest dostosowanie warunków realizacji usług noclegowych i związanych z nimi świadczonych przez klientów tych usług. OWU stanowią integralną część wszystkich umów pomiędzy odpowiednio wynajmującym i najemcą. za pomocą. Potwierdzając ofertę firmy Olympland, ew. rezerwacja klienta (zwana dalej również rezerwacją), wówczas klient akceptuje niniejsze OWU jako wiążące dla wszystkich świadczeń związanych z przedmiotem OWU.
WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Wynajmujący oświadcza niniejszym, że wszystkie dokonane rezerwacje są prawnie wiążące. Prawo odstąpienia od umowy (zastrzeżenia) w terminie 14 dni nie przysługuje w przypadku ustaleń dokonanych z wynajmującym.

1. APLIKACJA
1.1. Niniejsze OWU obowiązują w odniesieniu do wszystkich ofert, rezerwacji i umów dotyczących przedmiotu użytkowania oraz wszystkich innych obiektów obsługiwanych przez wynajmującego.
1.2. W niniejszych OWU termin „najemca” odnosi się również do osoby, która negocjuje umowę najmu/użytkowania wynajmowanej powierzchni. Termin „użytkownik” (określany również jako „gość” w następnym akapicie) odnosi się do najemcy oraz wskazanych przez niego osób korzystających z powierzchni najmu i innych udogodnień.
1.3. Niniejsze OWH zastępują wszystkie poprzednie warunki, wnioski lub wszelkie jednostronne oświadczenia itp. Wynajmujący niniejszym odrzuca ważność wszelkich innych warunków handlowych, które są sprzeczne z niniejszymi OWU.
1.4. Te inne warunki handlowe, które nie są częścią niniejszych OWH lub są z nimi sprzeczne, są ważne tylko wtedy, gdy zostały wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie.

2. REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY
2.1. Olympland przyjmuje wyłącznie rezerwacje dokonane przez osoby powyżej 18 roku życia. Rezerwacje dokonane przez osoby niepełnoletnie są nieważne.
2.2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy określonych rezerwacji, w szczególności grup grupowych (tj. powyżej 10 osób), bez podania przyczyny lub ustalenia dla nich specjalnych warunków.
2.3. Po otrzymaniu zapytania o nocleg i późniejszym zaakceptowaniu przygotowanej przez nas oferty, Olympland prześle potwierdzenie oraz dokumenty do zapłaty. Powinieneś sprawdzić poprawność przesłanych dokumentów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wszelkie rozbieżności należy niezwłocznie zgłaszać wynajmującemu.
2.4. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz potwierdzenia z instrukcjami dotyczącymi płatności, prosimy o natychmiastowy kontakt z działem rezerwacji, ponieważ nie masz prawa do żądania zakwaterowania.
2.5. Umowa między Tobą a wynajmującym wejdzie w życie z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez firmę Olympland.
2.6. Umowa dotyczy wyłącznie wynajmu obiektów rekreacyjnych. Jest to zatem umowa na czas określony.

3. ZMIANY W TRAKTACIE
3.1. Jeśli chcesz dokonać zmian w rezerwacji po zawarciu umowy, wynajmujący nie jest zobowiązany do zaakceptowania tych wymagań. Wynajmujący może według własnego uznania zdecydować, czy iw jakim zakresie zmiany zostaną zaakceptowane. Akceptując takie zmiany, wynajmujący doliczy opłatę za zmianę.
3.2. Zmiany terminu pobytu lub miejsca zakwaterowania nie są dopuszczalne w okresie krótszym niż 70 dni przed przyjazdem. W takich przypadkach naliczane będą opłaty za anulowanie opisane w Artykule 14 Ogólnych Warunków.
3.3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy po jej zawarciu obowiązują warunki odstąpienia opisane w art. 14.

4. ZGODNOŚĆ Z WARUNKAMI I WARUNKAMI
4.1. Ani najemcy, ani użytkownicy nie mogą pozostawić przedmiotu najmu innym osobom niż określone w umowie, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej z Olympland. Ponadto Najemca jest zobowiązany do przestrzegania maksymalnej dozwolonej pojemności zakwaterowania, która jest podana w opisie apartamentu na stronie internetowej Olympland i na podstawie odpłatności (art. 2.3), przy czym ta pojemność może zostać przekroczona tylko przez jedno dziecko poniżej 2 lata i bez prawa do innego łóżka. W przypadku naruszenia tego postanowienia obie strony umowy uznają to za rażące naruszenie obowiązków przez najemcę z konsekwencjami § 2331 ustawy nr. nr 89/2012 Dz. Cywilny. uczeń.
4.2. Najemca zobowiązuje się podać wszystkie niezbędne dane o sobie i innych użytkownikach w formularzu zakwaterowania na potrzeby prowadzenia rejestru w rozumieniu ustawy nr 565/1990 Dz. na opłatach lokalnych. Najemca jest również zobowiązany do wykazania się w tym celu dowodem osobistym lub dokumentem podróży. Najemca następnie potwierdzi prawdziwość tych informacji, podpisując formularz rezerwacji zakwaterowania.
4.3. Możesz wymagać, aby osoba trzecia zawarła umowę do momentu rozpoczęcia zakwaterowania. W takim przypadku Ty i nowy najemca jesteście odpowiedzialni za cenę najmu i inne koszty. Właściciel pobiera stałą opłatę w wysokości 900 CZK.
5. CENA WYNAJMU
5.1. Najemca (lub Użytkownik) zobowiązuje się zapłacić Kwaterodawcy kwotę umowną, która jest wskazana na potwierdzeniu oraz w dokumentach do zapłaty (art. 2.3).
5.2. Zniżki i inne oferty specjalne nie mogą być stosowane wstecz po dokonaniu rezerwacji.
5.3. O ile nie zaznaczono inaczej, przyjmuje się, że cena zawiera ustawowy podatek VAT.
5.4. Odpowiednie kody rezerwacji należy podać bezpośrednio w momencie rezerwacji, telefonicznie lub pisemnie przez Internet.
5.5. W przypadku wzrostu podatku VAT lub innych opłat (opłat miejscowych) po zawarciu umowy lub powyżej 4 miesięcy przed przyjazdem, na podstawie przepisów prawa łączna cena wycieczki wzrośnie o tę samą kwotę. Podwyżka ta zostanie zastosowana przez wynajmującego nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem pobytu.

6. UZYSKANE KOSZTY
6.1. Oprócz ceny wynajmu mogą obowiązywać opłaty lokalne lub inne podatki i opłaty rezerwacyjne.
6.2. Podatek lokalny jest ustalany przez gminę, do której należy hotel. Najemca jest co do zasady zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz wynajmującego.

7. PŁATNOŚĆ
7.1. Kaucja w wysokości 50 % jest płatna przy rezerwacji. Zadatek należy wpłacić w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
7.2. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem pobytu.
7.3. W przypadku rezerwacji dokonanej na mniej niż 5 dni przed przyjazdem należność należy uiścić w jednej racie w całości. Jeżeli wystawiona kwota nie zostanie zaksięgowana na rachunku ośrodka OBORY w dniu przyjazdu, a gość nie może udowodnić, że kwota została prawidłowo przekazana przed przyjazdem, należy ją niezwłocznie wpłacić na miejscu. W przypadku niedostatecznej wpłaty kwoty za pobyt Olympland ma prawo uniemożliwić Państwu korzystanie z wynajmowanego obiektu. Jeśli okaże się, że kwota została już przez Ciebie przekazana, mimo że nie została jeszcze prawidłowo zaksięgowana na rachunku bankowym ośrodka OBARA, nadpłata wynikająca z płatności na miejscu zostanie Ci zwrócona.
7.4. Brak zapłaty w terminie oznacza zwłokę w zapłacie. W takim przypadku wynajmujący zaoferuje Ci możliwość zapłaty kwoty w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobisz, wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku jednak ponosisz odpowiedzialność za szkody, które właściciel poniósł lub poniesie w wyniku. W przypadku ewentualnych kosztów anulowania należy odnieść się do art. 14 niniejszych warunków.
7.5. Wynajmujący zawsze ma prawo dochodzić odszkodowania za utracone korzyści z dowolnego powodu.

8. PRZYJAZD I WYJAZD
8.1. Przyjazd do wynajmowanej powierzchni od godziny 14:00 w dniu przyjazdu. W dniu wyjazdu należy opuścić teren do godziny 10:00. Wynajmujący może zakwaterować gościa, który przedstawi ważny paszport, dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.
8.2. Jeżeli gość opuści apartament przed upływem pierwotnie umówionego pobytu, który jest podany w potwierdzeniu rezerwacji, Najemcy nie przysługuje zwrot udziału i innych kosztów. Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie od rezygnacji i spełniłeś warunki towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczące anulacji pobytu, możesz ubiegać się o odszkodowanie za wcześniejszy wyjazd od towarzystwa ubezpieczeniowego.

9. ZAMÓWIENIE
9.1. Wszyscy goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu domu ustalonego przez wynajmującego, który znajduje się w zamówieniu. Regulamin ośrodka można uzyskać w recepcji.
9.2. Jeżeli gość nie jest w stanie przedstawić żadnego ważnego dokumentu tożsamości zgodnie z art. 4.2, wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia takiego gościa.
9.3. Każdy obiekt może być zamieszkany tylko przez taką liczbę osób, dla której jest przeznaczony.
9.4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji i godzin otwarcia Olympland. W celu przeprowadzenia niezbędnych napraw goście będą mogli wykonać te drobne prace w wypożyczalni i innych obiektach.
9.5. Najemca musi oddać domek czysty (tj. umyte naczynia, rozebrana pościel, schludna lodówka i wywiezione odpady).
9.6. Najemcy i użytkownicy są zobowiązani do wypożyczenia bielizny pościelowej od wynajmującego i uiszczenia odpowiednich opłat na rzecz gminy (opłata uzdrowiskowo-rekreacyjna i opłata za nocleg). Te elementy są już zawarte w podstawowej cenie wynajmu.
9.7. Wynajmujący, mając do czynienia z niniejszymi ogólnymi warunkami i regulaminem ośrodka lub poleceniami obsługi, ma prawo do natychmiastowego usunięcia najemcy i innych użytkowników z hotelu.
9.8. Naruszenie zasad określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, naruszenie zasad Olympland i/lub niestosowanie się do poleceń pracowników Olympland powoduje powstanie prawa wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu. To zakwaterowanie nie powoduje wygaśnięcia prawa do najmu w całości lub, w przypadku dalszego najmu, pomniejszonego o kwotę uzyskaną za inne wykorzystanie niewykorzystanej powierzchni.
9.9. W przypadku, gdy kierownictwo wydziału ma uzasadnione podejrzenie, że najemca korzysta z wynajętej powierzchni w sposób niezgodny z prawem i porządkiem publicznym, kierownictwo wydziału ma prawo zorganizować wejście do wynajętej powierzchni.

10. ZWIERZĘTA
10.1. W zależności od zakwaterowania, wynajmujący może zezwolić najemcy lub użytkownikowi na pobyt ze zwierzęciem, maksymalnie 2. Jeśli chcesz zabrać ze sobą zwierzę, musisz to zgłosić podczas rezerwacji. W takim przypadku wynajmujący obciąży Cię opłatą za zwierzęta domowe. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niewchodzenia na teren parku bez podania przyczyny.
10.2. Zwierzęta nie mają wstępu do centrum fitness, placu zabaw dla dzieci i kręgielni. Zwierzęta muszą być na smyczy. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów. Zwierzęta nie mogą być problemem dla gości.
10.3. Zwierzę powinno mieć swoje legowisko (łóżeczko, kosz, itp.), natomiast konieczne jest zapewnienie ochrony przed pchłami (krople, tabletki, obroża).
10.4. Zwierzęta w klatkach nie podlegają opłacie za zwierzęta domowe. Mimo to należy to zgłosić podczas rezerwacji.
10.5. Transport zwierząt do innych krajów UE podlega modelowi europejskiemu (od 3 lipca 2004 r.) Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie i być identyfikowalne na podstawie czipa lub „tatuażu”. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za dokładność dokumentów, które mogą być wymagane do okazania w miejscu docelowym.

11. WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI, INWENTARYZACJI
11.1. Najemca lub Użytkownik oraz osoby mu towarzyszące ponoszą osobistą odpowiedzialność za utrzymanie porządku ze swojej strony oraz za współpasażerów znajdujących się w sąsiedztwie terenu i obiektów Olympland oraz za odpowiednią inwentaryzację.
11.2. Najemca odpowiada za stłuczenie, utratę i inne uszkodzenia elementów spisu inwentarza oraz przedmiotu najmu, chyba że jest możliwe udowodnienie, że szkoda została spowodowana przez kogoś innego niż Najemca lub użytkownik. Szkody, za które odpowiada najemca, należy zgłosić wynajmującemu i zrekompensować je na miejscu.

12. WPŁATA
12.1. Wynajmujący może na początku zażądać wpłaty kaucji. Kaucja może wynieść do 10 000 CZK za obiekt, aw określonych okolicznościach (np. rezerwacje grupowe) może być również podwyższona.
12.2. Kaucja stanowi gwarancję na wypadek szkód i innych szeroko rozumianych kosztów, które mogą powstać w przypadku nieprzestrzegania przez najemcę.
12.3. Jeżeli najemca nie wpłaci kaucji, wynajmujący ma prawo uniemożliwić wejście do wynajmowanego budynku.
12.4. W przypadku opóźnienia w wpłacie kaucji Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
12.5. Kaucja lub jakakolwiek pozostała kwota zostanie zwrócona najemcy lub użytkownikowi po potrąceniu szkód w inwentarzu, wynajmowanej nieruchomości lub innych kosztów. Wszelkie inne roszczenia o zapłatę przekraczającą kwotę za szkody nie wygasają wraz z tym zwrotem.

13. KORZYSTANIE Z INTERNETU
13.1. Wynajmujący ma dostęp do Internetu, który jest również swobodnie dostępny dla naszych gości.
13.2. Wynajmujący nie zapewnia najemcy niezbędnego sprzętu i oprogramowania do korzystania z Internetu. Najemca musi zabrać ze sobą niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Najemca odpowiada za konfigurację, podłączenie innych urządzeń, a także za zabezpieczenia komputera lub systemu operacyjnego. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie komputera aktualnymi programami antywirusowymi lub firewallami.
13.3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia związane z niedbałym obchodzeniem się lub innymi awariami sieci.
13.4. Najemca/użytkownik musi zachowywać się podczas korzystania z Internetu zgodnie z oczekiwaniami odpowiedzialnego i świadomego użytkownika Internetu; powinna być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi korzystania z Internetu. Jednocześnie muszą zwracać uwagę na prawa autorskie, które mogą zaszkodzić osobie trzeciej lub dobre obyczaje. Najemca musi mieć świadomość, że korzystanie z giełd w celu nielegalnego pobierania muzyki i filmów może być przestępstwem kryminalnym i możesz być zobowiązany do zapłaty odszkodowania właścicielowi tego rodzaju nieruchomości. Wynajmujący podaje to jedynie jako przykład możliwego naruszenia prawa.
13.5. W przypadku wykrycia lub podejrzenia działań niezgodnych z prawem lub innego niewłaściwego wykorzystania dostępu do Internetu, wynajmujący ma prawo odmówić dalszego dostępu do sieci bez uprzedniego powiadomienia.
13.6. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne nielegalne działania związane z korzystaniem z sieci Internet. Jeżeli poszkodowany dochodzi od wynajmującego szkody wyrządzonej przez najemcę lub użytkownika, najemca musi zrekompensować wynajmującemu poniesione szkody.

14. KOSZTY ANULACJI
14.1. Faktura zaliczkowa na kwotę 50% za zamówione usługi jest wystawiana po potwierdzeniu rezerwacji. Depozyt ten nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji na mniej niż 70 dni przed rozpoczęciem usługi. Reszta ceny jest płatna w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji na 5 dni przed rozpoczęciem, opłata za anulowanie wynosi 100% od zamówionych usług.
14.2. Możesz ubezpieczyć się od tego ryzyka, wykupując ubezpieczenie na wypadek rezygnacji. W sprawie ubezpieczenia prosimy o kontakt mailowy z Dostawcą Zakwaterowania.
14.3. Jeśli nie przybędziesz w ciągu 24 godzin od umownej daty przyjazdu bez podania jakichkolwiek szczegółów, Twoja rezerwacja zostanie umieszczona w statusie „Nie dojazd”. Koszty w tym przypadku wynoszą około 100 % całkowity koszt za pobyt.

15. REZERWACJA WSTĘPNA
15.1. Goście mają możliwość dokonania wstępnej rezerwacji na konkretny termin, na który ceny nie zostały jeszcze ustalone. W takim przypadku najemca jest zobowiązany do zapłaty wstępnej kwoty 1.000 CZK. Kwota ta zostanie obciążona później całkowitą kwotą za pobyt. W przypadku braku możliwości przekształcenia tej niewiążącej rezerwacji w wiążącą, ta kwota 1.000 CZK zostanie zwrócona najemcy.
15.2. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu przyjmuje do wiadomości, że dni przyjazdu i wyjazdu są ustalone na dany okres i że jego wstępna rezerwacja musi być dostosowana do tych dni.
15.3. Po przeniesieniu rezerwacji wstępnej do rezerwacji wiążącej osoby zainteresowane wynajmem otrzymają automatyczne potwierdzenie rezerwacji od firmy Olympland. Po otrzymaniu tego potwierdzenia, wnioskodawca ma możliwość bezpłatnej zmiany lub anulowania rezerwacji w ciągu 8 dni. Po tym okresie warunki opisane w art. 14 przestają obowiązywać.

16. OKOLICZNOŚCI ZEWNĘTRZNE I ZMIANY
16.1. Jeśli wynajmujący nie jest w stanie tymczasowo lub na stałe wywiązać się z umownych zobowiązań ze względu na okoliczności, wynajmujący może dać ci alternatywną opcję (inny przedmiot do wynajęcia, inny termin) w ciągu 14 dni od stwierdzenia niemożności wywiązania się z umowy.
16.2. Tak zwany „Siła wyższa” powstaje wtedy po stronie wynajmującego, gdy pełne lub częściowe wykonanie umowy jest uniemożliwione przez okoliczności, które nie są w mocy wynajmującego. Należą do nich zagrożenia wojenne, strajki, blokady, pożary, powodzie, pandemie wirusowe lub wszelkie inne klęski żywiołowe oraz inne zagrożenia i zdarzenia.
16.3. Zainteresowana strona ma prawo odrzucić ten wariant zastępczy, ale musi to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania oferty zastępczej. W takim przypadku wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Uprawnia to zainteresowanego do odstąpienia od zapłaty uzgodnionej kwoty lub do zapłaty kwoty już zapłaconej za dzierżawę. Wynajmujący nie jest jednak zobowiązany do zapłaty kwoty za ewentualne odszkodowanie za inne szkody po stronie najemcy spowodowane niezrealizowaniem pobytu.

17. ROZWIĄZANIE
17.1. Wynajmujący zawsze ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli dane osobowe Najemcy lub Użytkownika nie są poprawne lub niekompletne, a także jeżeli dane te nie są dostępne na żądanie w określonym terminie. W takim przypadku wynajmującemu przysługuje odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wcześniejszego rozwiązania umowy.

18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
18.1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież (lub kradzież z zamkniętej przestrzeni mieszkalnej lub sprawności), utratę lub uszkodzenie przedmiotów lub osób, które powstały w trakcie lub na terenie Olympland, niż wynika to z obowiązującego prawa (§ 2946 ustawy nr 89 / 2012 Coll., Civil Kod).
18.2. Wynajmujący nie jest organizatorem wycieczki (zgodnie z §2521 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego), więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (niematerialne) powstałe w wyniku utraty doświadczenia lub zadośćuczynienie z urlopu lub znaczne skrócenie urlopu oraz odszkodowanie za wszelkie inne szkody wynikowe jest wykluczone. Ponadto wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, co podlega ubezpieczeniu.
18.3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za braki w usługach, które zostały spowodowane przez osoby trzecie.
18.4. Odpowiedzialność za szkody materialne ograniczona jest tylko do maksymalnej wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa (§ 2948 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego).
18.5. Najemca odpowiada za wszelkie straty i szkody w wynajmowanej powierzchni lub mieniu Wynajmującego, które powstały w trakcie korzystania przez Najemcę lub Użytkownika, niezależnie od tego, czy powstały one w wyniku jego działania, czy też działania osoby trzeciej, która przenosi się za jego zgodą na teren ośrodka.
18.6. Najemca zwalnia wynajmującego od wszelkich roszczeń w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, w wyniku której dochodzi do działań lub zaniechań spowodowanych przez najemcę, innego użytkownika, współlokatora najemcy lub osobę trzecią poruszającą się po lokalu za jego zgodą.
18.7. Odpowiedzialność za wszelkie pozaumowne roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.
18.8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za hałas powodowany przez osoby trzecie lub innych gości.
18.9. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód spowodowanych zagrożeniem życia i zdrowia oraz zaniedbaniem obowiązków i obowiązków wynikających z obowiązków wynajmującego lub jednego z jego pełnomocników.
19. REKLAMACJE
19.1. Pomimo wszelkich starań właściciela, możesz mieć uzasadnioną skargę w związku z Twoim pobytem. Należy najpierw zgłosić tę skargę bezpośrednio do kierownictwa ośrodka (dostawcy zakwaterowania). Jeśli Twoja skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, masz możliwość wysłania na piśmie do PRATR as, Dział Sprzedaży, Náchodská 524, nie później niż 1 miesiąc po opuszczeniu ośrodka,
541 03 Trutnov, [email protected] Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona z najwyższą starannością. Wszelkie roszczenia umowne przedawniają się po dwóch latach i nie będą już brane pod uwagę.
19.2. Jeśli nasza obsługa klienta również nie może Ci pomóc, masz możliwość złożenia wniosku do Czeskiej Inspekcji Handlowej.
NADZWYCZAJNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI
Zakwaterowany gość ma prawo do złożenia propozycji pozasądowego rozwiązania takiego sporu wyznaczonemu podmiotowi do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest:
Czeska Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat-Departament ADR
Szczepanska 15
120 00 Praga 2
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://adr.coi.cz

Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzorczym nadzorującym ochronę konsumentów, działającą zgodnie z ustawą nr 64/1986 Dz.U. o Czeskiej Inspekcji Handlowej z późniejszymi zmianami oraz innymi przepisami prawa.
Strona internetowa Czeskiej Inspekcji Handlowej to www.coi.cz
Wraz z publikacją niniejszych Ogólnych Warunków wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.
Na podstawie nowelizacji ustawy nr 634/1992 Dz. w sprawie ochrony konsumentów dodano obowiązek poinformowania o „pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym rzeczowo ze względu na dany rodzaj oferowanego lub sprzedawanego, dostarczanego lub pośredniczonego produktu lub usługi”. Informacje takie są przekazywane konsumentowi w sposób jasny, zrozumiały i łatwo dostępny oraz zawierają również adres internetowy takiego podmiotu. Prawo wprost stanowi, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi stronę internetową, informacja powinna być również na tej stronie zamieszczona, a jeśli przedsiębiorca przy zawieraniu umowy powołuje się na swoje warunki prowadzenia działalności gospodarczej, to informacja również musi się w tym miejscu zamieścić.
KWATERATY
1. Zakwaterowany gość ma prawo złożyć propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia takiego sporu wyznaczonemu organowi pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest:
Czeska Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat-Departament ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praga 2
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://adr.coi.cz

Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzorczym nadzorującym ochronę konsumentów, działającą zgodnie z ustawą nr 64/1986 Dz. o Czeskiej Inspekcji Handlowej z późniejszymi zmianami oraz innymi przepisami prawa. Strona internetowa Czeskiej Inspekcji Handlowej to www.coi.cz.
2. Zgodnie z postanowieniami § 1837 lit. j) ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego, zakwaterowanemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy noclegowej, jeżeli obiekt noclegowy świadczy usługi w określonym Kropka.
OPERATORZY RESTAURACJI
1. Gość ma prawo złożyć pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu wyznaczonemu pozasądowemu organowi rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest:
Czeska Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat-Departament ADR
Szczepanska 15
120 00 Praga 2
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://adr.coi.cz
Ogólne warunki (PDF)

20. DOKUMENTY PODRÓŻY
20.1. Osoba zainteresowana wynajmem jest odpowiedzialna za upewnienie się, że posiada ważny dokument tożsamości (również dla zwierząt). Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku dokumentów.

21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
21.1. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (dalej również jako dane) zawartych w jego rezerwacji i umowie przez administratora działu OBORY (lub jego pracowników) w celu określonym poniżej, pod warunkiem, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów i partnerów biznesowych znajduje się na stronie internetowej działu OBORY (zwanej dalej również Informacją). Użytkownik został poinformowany o wszystkich wypełnionych częściach rezerwacji i umowy, wszystkie informacje są dokładne i prawdziwe oraz podane dobrowolnie.
Ministerstwo OBORY jest uprawnione do przekazania tych danych do dalszego przetwarzania firmie PRATR as, z siedzibą pod adresem Náchodská 524, 541 03 Trutnov, która również zgłosiła przechowywanie danych osobowych w czeskim Rejestrze Ochrony Danych Osobowych. Celem przetwarzania tych danych osobowych są czynności administracyjne (działanie systemu rezerwacji).
Wszystkie informacje o wszystkich klientach są przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. oraz Rozporządzenia RODO. Operator PRATR as zobowiązuje się nie przekazywać Twoich danych osobowych w żadnej formie osobom trzecim. Zgodnie z prawem Twoje dane będą zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do wzajemnej komunikacji. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówionych usług, a także służą do dokonania niezbędnych operacji księgowych, wystawienia dokumentu podatkowego czy identyfikacji Twojego zamówienia. Masz prawo usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy, jeśli poprosisz o to pisemnie. Operator zobowiązuje się niniejszym usunąć z bazy wszystkie dane o Tobie nie później niż 3 dni robocze od doręczenia pisemnego wniosku. Podpisując zamówienie, zgadzasz się z warunkami ochrony danych osobowych, które znajdziesz na stronie: https://www.upgroup.cz/pravidla/podminky-ochrany-osobnich-udaju/, przez co wyrażasz zgodę na wysyłanie wiadomości informacyjnych na podany przez Ciebie adres e-mail. Pratr as zastrzega sobie prawo do zmiany warunków bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań napisz na e-mail: [email protected]
21.2. Wszystkie Twoje prawa związane z przetwarzaniem tych danych są następnie wymienione w Artykule 4 Informacji (Twoje Prawa).

22. OGÓLNE
22.1. Wynajmujący prześle Ci korespondencję w formie cyfrowej, chyba że zostanie udowodnione, że taka komunikacja może nie być możliwa.
22.2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za oczywiste błędy typograficzne i zdanie.
22.3. Wraz z niniejszymi OWU wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.
22.4. Wynajmujący nie prowadzi biura podróży, świadczy jedynie usługi noclegowe. Odpowiedzialność wynajmującego wynika zatem wyłącznie z umowy o mieszkanie zgodnie z § 2326 i nast. Kodeks cywilny. Wszelkie roszczenia wynikające z innych zobowiązań, w szczególności umów podróży, należy kierować do ich organizatora.

pl_PLPolish