Zasady ochrony danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma na celu ochronę praw (w szczególności) obywateli Unii Europejskiej przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych osobowych.

Przed skorzystaniem ze strony internetowej olympland.cz należy najpierw zapoznać się z Warunkami korzystania ze strony internetowej olympland.cz.

Dane osobowe, które zbieramy na stronach internetowych

Możesz odwiedzać i korzystać z naszej strony internetowej bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych. Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam je przekażesz. Przetwarzane przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu, na który wyraziłeś zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celu usługi, o którą prosiłeś, lub celu, na który wyraziłeś zgodę, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

Jakie informacje są gromadzone?

Informacje są zbierane od użytkowników, którzy rejestrują się na stronie olympland.cz, subskrybują wiadomości lub korzystają z formularza kontaktowego. Celem ich przetwarzania jest przede wszystkim:

 • Wysyłanie wiadomości i oferowanie innych usług do Pratr as
 • kontrola i administracja kontami użytkowników,
 • wypełnianie wszelkich zobowiązań wynikających z umów zawartych z użytkownikami oraz wykonywanie i ochrona wszelkich praw Spółki wynikających z tych umów i zgodnie z prawem,
 • wypełnienie obowiązków prawnych
 • cele marketingowe
 • szybka komunikacja i realizacja rezerwacji przez Pratr as.

Spółka zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe wyłącznie w określonym celu i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Firma nigdy nie ukrywa celu, w jakim dane osobowe są gromadzone i dalej przetwarzane.

Spółka przetwarza i przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do zrealizowania celu ich przetwarzania lub przez okres, na jaki użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Firma przestrzega zasad obowiązkowej archiwizacji danych.

Spółka może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkowników oraz z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w których zgoda nie jest wymagana. Firma zapewnia ochronę danych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, przed zmianą, zniszczeniem, utratą, nieautoryzowanym transferem lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem, a także innym niewłaściwym wykorzystaniem zapisów zawierających dane osobowe.

Z chwilą ustania celu, w jakim były przetwarzane dane osobowe lub upływu okresu, na jaki została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz po upływie okresów rozporządzania danymi, Spółka dokona likwidacji danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą udostępniane, kradzione, wymieniane, przekazywane ani w inny sposób przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Podany przez użytkownika adres e-mail może służyć do wysyłania informacji lub innych próśb lub pytań od operatora.

Czy witryna olympland.cz używa plików cookie?

Tak. Zasady korzystania z plików cookies znajdziesz w osobnym dziale.

Linki do stron trzecich

olympland.cz może oferować produkty lub usługi stron trzecich na stronie internetowej olympland.cz. Te działania stron trzecich (witryny) stanowią odrębne i niezależne polityki prywatności olympland.cz. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści i syntezę stron, do których prowadzą linki. olympland.cz dokłada wszelkich starań, aby chronić integralność strony internetowej, a wszelkie opinie są mile widziane.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko informacji gromadzonych za pośrednictwem adresu internetowego olympland.cz w trybie online, ale nie informacji gromadzonych w trybie offline.

Twoja zgoda

Korzystając ze strony internetowej olympland.cz, użytkownik wyraża zgodę na warunki ich użytkowania i politykę prywatności.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo

Prawo dostępu umożliwia osobie, której dane dotyczą ustalenie, czy i jakie dane na jej temat przetwarza i przechowuje administrator, cel, podstawa prawna, sposób i czas przetwarzania oraz odbiorcy, którym dane osobowe są ujawniane . Podobnie każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do kopii wszystkich danych osobowych przetwarzanych na jej temat przez administratora. Nie powinno to jednak nigdy naruszać praw innych osób (zwłaszcza prawa do ochrony ich danych osobowych, ale może to być również ochrona własności intelektualnej czy tajemnic handlowych) ani zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Osoby, których dane dotyczą, należy również poinformować, czy ich dane osobowe są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania. W tym kontekście osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, jakie procedury, znaczenie i spodziewane konsekwencje może wiązać się z takim przetwarzaniem.

Prawo do sprostowania umożliwia osobie, której dane dotyczą, dochodzenie roszczeń, jeśli stwierdzi, że zarejestrowane dane są nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne. Kontroler musi zapewnić, że korekta zostanie przeprowadzona bez zbędnej zwłoki. W tym celu administrator zapewnia odpowiednią jednolitą procedurę składania wniosków i przetwarzania, np. poprzez internetowe wnioski o sprostowanie.

Prawo do usunięcia (lub prawo do bycia zapomnianym) pozwala osobie, której dane dotyczą, zażądać usunięcia jej danych z ewidencji administratora, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • Dane osobowe są rejestrowane i przetwarzane niezgodnie z prawem, np. upłynął określony czas przetwarzania;
 • podstawą przetwarzania była zgoda, która została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 • rodzic nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na usługi społeczeństwa informacyjnego).
 • dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim były przechowywane i przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu opartemu na prawnie uzasadnionych interesach administratora danych osobowych i te prawnie uzasadnione interesy nie przeważają nad interesem ochrony danych osobowych obywatela.

W przypadku skorzystania z prawa do usunięcia, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać usunięcia wszelkich zdarzeń oraz odniesień do jej danych osobowych we wszystkich ich kopiach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania poleca administratorowi danych osobowych ograniczenie przetwarzania danych osobowych obywatela z następujących powodów:

 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, twierdzi, że przetwarzane dane są niedokładne, możliwe jest ograniczenie przetwarzania do czasu niezbędnego do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych;
 • jeżeli nie ma podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może zamiast ich usunięcia zażądać ograniczenia przetwarzania (tj. aby administrator przechowywał je tylko przez określony czas, ale nie przetwarzał w inny sposób);
 • chociaż dane osobowe nie są już potrzebne do zamierzonego celu administratora, nadal mogą być potrzebne obywatelowi, np. do obrony ewentualnych roszczeń prawnych;
 • jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła już sprzeciw wobec przetwarzania danych, ma jednocześnie prawo żądania ograniczenia przetwarzania do czasu niezbędnego do sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy administratora przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu umożliwia osobie, której dane dotyczą, obronę przed przetwarzaniem jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego lub publicznego interesu administratora danych osobowych. W przypadku sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, administrator ma obowiązek zweryfikować i należycie uzasadnić, czy interes prawny lub interes publiczny przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą, w zakresie ochrony jej danych osobowych.

Prawo do przenoszenia umożliwia osobie, której dane dotyczą, uzyskanie jej danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może również wymagać przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile (technicznie) jest to możliwe i wykonalne. Prawo ma jednak zastosowanie tylko w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

Obywatele mogą korzystać z tych praw:

 • ustnie – w siedzibie organizacji
 • pisemnie – osobiście w siedzibie organizacji lub listownie na adres siedziby organizacji”
  • Náchodská 524, 541 03 TRUTNOV, Republika Czeska
 • e-mailem: [email protected]
 • telefonicznie pod numerem: 737 278 923

Termin rozpatrzenia wniosku:

Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony o dwa miesiące w wyjątkowych przypadkach, w szczególności ze względu na złożoność i trudność sprawy, o której osoba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana przez administratora, w tym o przyczynach przedłużenia.

Procedura realizacji następujących praw osoby, której dane dotyczą:

 1. Akceptacja wniosku
 2. Identyfikacja wnioskodawcy
 3. Ocena wniosku
 4. Decyzja w sprawie wniosku
 5. Egzekwowanie decyzji
 6. Informowanie wnioskodawcy
pl_PLPolish