OLYMPLAND WARUNKI BIZNESOWE - CENTRUM SPORTU
Artykuł I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Warunki biznesowe. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”)
firma PRATR a.s., ID: 25265687, NIP: CZ25265687, Náchodská 524, 541 03 Trutnov, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové, sekcja B, sygn. 1613, (zwana dalej „Operatorem”) działają zgodnie z przepisami postanowienia § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeks cywilny (zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy w związku z działalnością i świadczeniem usług przez Operatora na terenie siłowni i wszystkich obiektów sportowych w Olympland – centrum sportowe, pod adresem Náchodská 531 , 541 03 Trutnov, www.fitness.olympland.cz, zwane dalej także „centrum fitness”
2.Olympland - centrum sportowe (częściowo samoobsługowe centrum fitness)
Olympland - centrum sportowe to samoobsługowe centrum fitness, które działa w godzinach rozszerzonych (5:00 - 22:00); regulamin działania dostępny jest na stronie internetowej.
Warunki wizyty w samoobsługowym centrum fitness to:
a) Klient musi posiadać kartę klubową Olympland, która zostanie mu wystawiona w recepcji Hotelu Olympland na I piętrze,
b) Klient podpisuje i składa w recepcji siłowni warunki korzystania z siłowni, w których zobowiązuje się do przestrzegania warunków siłowni ustalonych przez Operatora,
c) Klient, który nie posiada wystawionej karty klubowej Olympland może przed wejściem do centrum fitness skorzystać z zakupu biletu jednorazowego w automatycznym terminalu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków centrum fitness przy zakupie biletu.
Szczegółowe warunki określone są w regulaminie samoobsługi fitness oraz innych dokumentach, które klient przedłoży w recepcji centrum fitness na jego prośbę w celu ustalenia możliwości korzystania z samoobsługi fitness.
3. Klient. Klient centrum fitness oznacza osobę, która korzysta z usług centrum fitness w zakresie swojej aktualnej oferty, która jest zawsze wymieniona na stronie internetowej centrum fitness www.fitness.olympland.cz, czyli korzysta głównie z usług siłowni, sale do zajęć grupowych, boiska sportowe, powiązane części centrum fitness i inne powiązane usługi (masaże itp.). Klient może korzystać z usług centrum fitness jako jego zarejestrowany klient (uprawniony do czerpania korzyści, które Usługodawca zastrzega dla zarejestrowanych klientów na podstawie rejestracji) lub nawet bez rejestracji
4. Usługi. Zakres usług świadczonych w ramach działalności centrów fitness jest zawsze wyszczególniony i aktualizowany na stronie internetowej www.fitness.olympland.cz wraz z aktualnym cennikiem poszczególnych usług. Aby skorzystać z niektórych usług, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online zgodnie z warunkami określonymi w systemie rezerwacji na www.rezervace.olympland.cz. Dokonując rejestracji, Klient przekazuje Usługodawcy niezbędne dane, które służą prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających dla Usługodawcy ze świadczenia usług w ramach centrum fitness w stosunku do Klienta. Przetwarzanie danych jest szczegółowo opisane w odrębnej części niniejszego regulaminu. Procedura rejestracji dostępna jest na www.fitness.olympland.cz. Jeśli gość się zarejestruje, może skorzystać z usług centrów fitness na korzystnych warunkach. W przypadku świadczenia usług w centrum fitness (z uprzednią rezerwacją lub bez), usługodawca jest ograniczony technicznymi możliwościami centrum fitness (w rzadkich przypadkach również ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego i obowiązującego ustawodawstwa Republiki Czeskiej) i klienta w związku z tym przyjmuje do wiadomości, że oferowane usługi są uwarunkowane przez Usługodawcę wystarczającą zdolnością. W przypadku wyczerpania pojemności nie ma możliwości zarejestrowania się na usługi wymagające rezerwacji (np. lekcje grupowe). Klient przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do żądania odszkodowania za niemożność korzystania z usług w takim przypadku z powodu pełnej przepustowości lub ograniczeń technicznych (lub rządowych).
5. Treść warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Operatora. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych. Do stosunku umownego między Operatorem a klientem mają zastosowanie warunki handlowe obowiązujące i obowiązujące w momencie świadczenia usługi przez Usługodawcę na rzecz klienta.
6. Warunki handlowe dostępne są na stronie internetowej www.fitness.olympland.cz oraz w systemie rezerwacji online. Na życzenie zostaną one przekazane klientowi w formie drukowanej w recepcji centrum fitness.
8. Klient korzystający z usług centrum fitness, o których mowa w § I ust. 1 niniejszego regulaminu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania w zakresie korzystania z usług centrum fitness.
Artykuł II.
CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena usług (lub towarów) jest podana dla każdej usługi na stronie internetowej www.fitness.olympland.cz tak, że zawsze jest podana cena podstawowa, a w poszczególnych wariantach wymienionych poniżej od a do c również cena obniżona .
Klient może korzystać i opłacać świadczone usługi w następujący sposób:
a) kupując karnet zgodnie z aktualnymi warunkami podanymi na stronie internetowej centrum fitness;
b) wykupienie karnetu do centrum fitness;
c) wpłacając kaucję, z której następnie czerpie usługi (lub produkty) na korzystnych warunkach
d) jednorazowo gotówką w recepcji hotelu (w tym płatność kartą kredytową).
Metody a) - c) można nabyć zarówno w recepcji hotelu, jak i online na www.rezervace.olympland.cz. Procedura jest zawsze podana w aplikacji lub na stronie internetowej www.fitness.olympland.cz.
Klient wybiera opcję płatności za wylosowane usługi przed rozpoczęciem z nich korzystania i przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości zmiany opcji po zakupie (za wyjątkiem przypadku opisanego poniżej w niniejszym artykule - kaucja).
2. Przepustki:
Na stronie internetowej zawsze znajduje się aktualna oferta karnetów, z których można skorzystać, aby zapisać się na siłownię (lub na lekcje grupowe, solarium). Ceny karnetów sezonowych uzależnione są od ilości zakupionych karnetów, a ich aktualny cennik dostępny jest na www.fitness.olympland.cz.
Karnety uprawniają posiadacza do skorzystania z wybranej usługi (w zależności od rodzaju biletu okresowego) i są sprzedawane za ilość wejść.
Ważność zakupionego biletu okresowego wynosi 6 miesięcy od jego zakupu. Klient jest zobowiązany do zakupu karnetu uwzględniającego jego plan ćwiczeń, tak aby mógł go wyczerpać w ciągu 6 miesięcy.
Niewykorzystane wkłady przepadają po 6 miesiącach i nie podlegają zwrotowi. Klient przyjmuje do wiadomości, że po upływie 6 miesięcy od zakupu karnetu nie przysługuje mu prawo do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów za niewykorzystane wejścia.
Karnet jest przenośny, nie jest powiązany z konkretnym klientem.
Z każdym wejściem ewent. korzystając z usługi, z zakupionego karnetu okresowego odliczane jest jedno wejście.
Karnet nie służy do zakupu towarów na sprzedaż w recepcji centrum fitness; służy tylko do pobrania wybranej usługi na korzystnych warunkach.
Klient przyjmuje do wiadomości, że nawet jeśli ma prawo do określonej liczby wejść lub. korzystanie z wybranych usług w ramach centrum fitness, świadczenie tych usług przez Usługodawcę jest, podobnie jak w innych przypadkach, uwarunkowane wystarczającą pojemnością centrum fitness. Zakup karnetu okresowego nie uprawnia do preferencyjnego korzystania z usług centrum fitness bez innego klienta. Zaletą karnetu okresowego jest to, że członek korzysta z usług na podstawie karnetu w sposób zniżkowy, ale w zakresie i w sposób, na jaki pozwala pojemność centrum fitness. Klient jest zobowiązany do uwzględnienia tego faktu przy wyborze i wyborze odpowiedniej formy płatności z wykorzystywanej usługi centrum fitness.
3. Członkostwo:
Na stronie www.fitness.olympland.cz. zawsze podane są aktualne warunki zakupu członkostwa w centrum fitness. Członkostwo uprawnia do zakupu karnetów okresowych po obniżonej cenie.
Członkostwo jest konfigurowane dla konkretnego klienta i jest niezbywalne.
Nabywając członkostwo w centrum fitness, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w związku z zarządzaniem jego kontem członkowskim, w zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
Ważność członkostwa jest ustalana na określony czas zgodnie z wyborem klienta z oferty na www.fitness.olympland.cz, lub na podstawie indywidualnie uzgodnionych z klientem warunków.
Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej składki członkowskiej, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie może/nie chce korzystać z członkostwa, nie przysługuje mu żadne niewykorzystanie wpłaconej składki członkowskiej za okres, za który członkostwo został założony. Kwota opłacona za członkostwo nie podlega zwrotowi. Członkostwo w centrum fitness nie dotyczy zakupu towarów sprzedawanych w centrum fitness, ani korzystania z zajęć grupowych oferowanych przez centrum fitness.
4. Kredyt.
Na stronie www.fitness.olympland.cz wymienione są i na bieżąco aktualizowane opcje doładowania konta i związane z nimi zniżki od ceny świadczonych usług.
Kredyt uprawnia klienta do korzystania ze wszystkich usług (w tym zakupu towarów) świadczonych przez Usługodawcę w ramach centrum fitness na korzystnych warunkach (z wyjątkiem towarów), z korzyścią uzależnioną od kwoty kredytu, jaką klient kupuje na swoje konto. Po każdym wpisie obniżona kwota wpisu jest odejmowana od kredytu.
Kredyt ma nieograniczoną ważność. W przypadku, gdy klient będzie chciał spłacić niewykorzystany kredyt w dowolnym momencie jego istnienia, pozostały kredyt zostanie mu jednostronnie wypłacony przez Operatora. Opłata administracyjna za spłatę kredytu (w tym kalkulacja ceny usług zgodnie z poprzednim paragrafem) jest pobierana jednorazowo w wysokości 500 CZK.
Jeżeli po 1 roku pozostała jeszcze jakaś kwota z kredytu (kredyt nie ma ograniczonej ważności, nie wygasa na rzecz Operatora), klient zostanie odliczony za korzystanie z usług w pełnej cenie zgodnie z aktualnym cennikiem do pełnego wykorzystania kredytu. W przypadku, gdy klient chce spłacić kredyt po 1 roku od jego wpłaty na konto, opłata pobierana jest ryczałtem w wysokości 500 CZK.
Kredyt jest zbywalny; Klient może zezwolić na wykorzystanie swojego kredytu każdemu, kto poda dane rejestracyjne w celu identyfikacji kredytu przy wejściu do centrum fitness w recepcji. Klient odpowiada za to, komu udostępnia dane w celu wykorzystania kredytu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia.
Zakup kredytu jest możliwy osobiście w recepcji hotelu, lub. online po zalogowaniu się na swoje konto (procedura znajduje się na www.fitness.olympland.cz). Kredyt jest przyznawany po wpłacie kwoty (można to sprawdzić na swoim koncie).
Artykuł III.
PRAWA I OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM FITNESS
1. Wchodząc do centrum fitness, gość potwierdza, że jest medycznie zdolny do ćwiczeń, pod warunkiem, że wykonuje to ćwiczenie na własne ryzyko. Operator centrum fitness nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje, które odwiedzający wyrządzi na siłowni, czy to podczas ćwiczeń, w związku z nimi, czy poza nią, niezależnie od tego, czy kontuzja powstała podczas ćwiczeń przy użyciu sprzętu do ćwiczeń lub pomocy. Wchodząc na siłownię, każdy odwiedzający potwierdza, że został zapoznany przez Operatora z obsługą siłowni, indywidualnymi sprzętami i pomocami do ćwiczeń oraz sposobem ich wykorzystania, a także rozumie wszystkie te fakty i okoliczności. Jeśli nie masz pewności co do personelu i korzystania ze sprzętu do ćwiczeń, zwrócą się do trenera lub innej profesjonalnie wykwalifikowanej osoby, która jest obecna w recepcji hotelu i może udzielić klientom odpowiedniego wsparcia. Klient może również (odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem) zamówić szkolenie z asystą (plan ćwiczeń) z trenerem. Goście nie mogą przynosić do centrum fitness własnego trenera fitness.
2. Klientom nie wolno wykorzystywać pomieszczeń siłowni do własnej zarobkowej działalności zarobkowej, tj. w szczególności przyprowadzania własnych klientów na teren siłowni i przeprowadzania im treningów personalnych, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej z Usługodawcą .
3. Odwiedzającym nie wolno wnosić własnych napojów do centrum fitness i spożywać własnego jedzenia.
4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania poleceń osób działających w imieniu Usługodawcy (osób obecnych w recepcji hotelu) oraz do przestrzegania wszystkich zasad i obowiązków określonych w niniejszych warunkach.
5. Do udziału w zajęciach zorganizowanych pod okiem trenerów wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online lub telefoniczna terminu wolnego (ze względu na ograniczoną pojemność). Rezerwację można anulować bez kary do 6 godzin przed jej rozpoczęciem; w przypadku późniejszego odwołania lekcji opłata za udział przepada (odliczana od karnetu lub kredytu), niezależnie od przyczyny, z której klient nie brał udziału. Wysokość opłaty za rezygnację odpowiada cenie zorganizowanej lekcji bez uwzględnienia rabatu udzielanego klientowi w zależności od jego warunków (opłata za rezygnację może być wyższa niż kwota, którą klient zapłaciłby za skorzystanie z zorganizowanej lekcji).
6. Klienci centrum fitness zobowiązani są zachowywać się w taki sposób, aby nie doszło do szkody na mieniu Operatora ani na zdrowiu innych klientów, a jednocześnie zobowiązani są zachowywać się w sposób zapobiegający wystąpieniu takich sytuacji. możliwe uszkodzenie.
7. Każdy klient centrum fitness zobowiązany jest do natychmiastowego zdjęcia butów po wejściu na siłownię i założenia czystych butów sportowych, których podeszwa nie pozostawia śladów.
8. Każdy klient centrum fitness jest zobowiązany do przestrzegania zwykłych podstawowych zasad higieny (zwłaszcza w strefach szatni, pryszniców i toalet) związanych z zajęciami sportowymi oraz korzystania ze sprzętu i pomocy zaprojektowanych przez operatora do użytku w sporcie. W sali gimnastycznej dostępne są środki dezynfekujące, za pomocą których każdy odwiedzający zobowiązany jest do odpowiedniego oczyszczenia używanego przez siebie sprzętu sportowego, maszyn itp. po zakończeniu ćwiczeń.
9. Każdy odwiedzający siłownię zobowiązany jest po zakończeniu ćwiczeń oddać używany sprzęt sportowy na swoje miejsce (wyczyścić go).
10. Dla każdego odwiedzającego siłownię jest bar. Każdy odwiedzający siłownię jest zobowiązany do umycia na recepcji po ćwiczeniach swoich szklanek i innych przyborów.
11. Jeżeli odwiedzający siłownię stwierdzi jakąkolwiek wadę lub uszkodzenie zarówno na budynku siłowni, jak i na przedmiotach znajdujących się na siłowni, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora za pośrednictwem osoby obecnej w recepcji siłowni, aby wada mogła zostać usunięta. rozwiązane natychmiast, lub. w celu zapobieżenia/ograniczenia korzystania z wadliwej maszyny przez dostawcę. W przypadku, gdy wada jest spowodowana przez gościa, jest on zobowiązany do pełnego zrekompensowania Operatorowi.
12. Zwiedzający zobowiązuje się do korzystania z przyrządów do ćwiczeń wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób nie uszkadzający przyrządu do ćwiczeń. Gość jest zobowiązany do używania hantli i innych ciężarów tylko w obszarze do tego przeznaczonym (specjalnie przystosowanym) i nie może podnosić hantli poza te obszary. Podnosząc hantle i umieszczając je z nimi, gość nie rzuca nimi w niekontrolowany sposób i nie opuszcza ich w taki sposób, aby hałasem ich upuszczenia przeszkadzać wszystkim w centrum fitness, lub zrujnował podłogę centrum fitness. Gość jest zobowiązany do używania bezpieczników i zamknięć, jeśli znajdują się na urządzeniach do ćwiczeń.
13. We wszystkich pomieszczeniach centrum fitness (zarówno siłowni, jak i szatni, toalet, pryszniców itp.) obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych oraz wszędzie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
14. Zabrania się wnoszenia do centrum fitness substancji niebezpiecznych (trucizny, materiały wybuchowe, broń, noże, chemikalia, materiały łatwopalne itp.) oraz wszelkich innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych odwiedzających.
15. Dla zwiedzających dostępne są szafki do przechowywania ubrań podczas ich obecności w centrum fitness. Po wyjściu z centrum fitness gość zobowiązany jest opróżnić szafkę i pozostawić ją otwartą do użytku przez innych odwiedzających. Gość odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przechowywanych przedmiotów. Gość przyjmuje do wiadomości, że szafka służy wyłącznie do przechowywania ubrań. W przypadku zainteresowania gościa długoterminowym wynajmem szafki jest to możliwe na podstawie umowy z Usługodawcą i na warunkach zgodnych z aktualnym cennikiem dostępnym w recepcji centrum fitness. Użytkownik skrzynki jest zobowiązany do udostępnienia jej Usługodawcy w każdym czasie na jego żądanie, aby Usługodawca mógł sprawdzić jej zawartość (czy zawiera coś, co naruszałoby regulamin odwiedzającego lub ogólnie obowiązujące przepisy prawa).
16. Wniesienie kosztowności, ew. wartości, które łącznie mają wartość powyżej 5.000 CZK, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko w centrum fitness, a Usługodawca generalnie nie zaleca takiego wprowadzania kosztowności. W wyjątkowych przypadkach, jeśli zajdzie taka potrzeba, zwiedzający przechowa kosztowności w recepcji, gdzie znajdują się sejfy, w których takie kosztowności będą przechowywane podczas szkolenia zwiedzającego. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów wartościowych, których gość nie przechowuje w recepcji zgodnie z poprzednim zdaniem.
17. Odwiedzający centrum fitness przyjmują do wiadomości, że w celu ochrony mienia Operatora, ochrony mienia odwiedzających, ochrony życia i zdrowia odwiedzających oraz monitorowania przestrzegania regulaminu centrum fitness (zasady postępowania dla odwiedzających określone w niniejszych warunkach i warunków) operator zainstalował system telewizji przemysłowej CCTV.
18. Granica wieku do założenia siłowni to 18 lat. Jeśli osoba ma mniej niż 18 lat, może wejść na siłownię tylko wtedy, gdy towarzyszy jej osoba w wieku powyżej 18 lat, która bierze pełną odpowiedzialność za dziecko. Centrum fitness jest niebezpieczne dla małych dzieci i dlatego jest nieodpowiednie. Jeżeli gość na siłownię przyprowadzi małe dziecko, jest on zobowiązany uniemożliwić mu swobodne poruszanie się po sali gimnastycznej, wspinanie się na przyrządy do ćwiczeń lub przeszkadzała innym odwiedzającym w korzystaniu z usług siłowni. Jeżeli Usługodawca zezwala na dostęp osobie poniżej 18 roku życia (np. za zgodą przedstawiciela ustawowego), Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te osoby (nawet w ramach zorganizowanych godzin pracy grupowej).
19. Do ćwiczenia każdy gość zobowiązany jest użyć własnego ręcznika, który ze względów higienicznych układa pod sobą na siedziskach i powierzchniach nośnych urządzeń fitness. Jeśli zapomnisz ręcznika, możesz go wypożyczyć w recepcji hotelu za opłatą. Jeśli gość nie użyje ręcznika, zostanie powiadomiony o naruszeniu obowiązków, a w skrajnym przypadku może zostać wykluczony z centrum fitness za naruszenie zasad zachowania.
20. W przypadku, gdy odwiedzający siłownię naruszy którekolwiek z obowiązków określonych w niniejszym artykule Regulaminu, choćby tylko w jednym przypadku, operator ma prawo na stałe odmówić i uniemożliwić temu odwiedzającemu wstęp na teren centrum fitness bez odszkodowania. O tym fakcie zostanie mu również poinformowana wiadomość e-mail wysłana na adres e-mail, jeżeli podał to podczas rejestracji.
21. Jeśli odwiedzający zachowuje się nieodpowiednio w stosunku do innych odwiedzających, lub personelowi centrum fitness Usługodawca (lub osoba przez niego upoważniona) ma prawo do jednokrotnego lub stałego usunięcia gościa z centrum fitness, bez prawa do odszkodowania lub zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp (niezależnie od jego formy, środek ten dotyczy karnetów, członkostwa, czyli kradzieży). Takie zachowanie oznacza na przykład użycie niegrzecznych, obraźliwych, krzywdzących i wulgarnych słów, nękanie innych odwiedzających, nieprzyzwoite lub nawet lekceważące aluzje do innych odwiedzających lub personel itp.
22. Goście zobowiązani są do zakończenia aktywności w centrum fitness poprzez opuszczenie centrum fitness (w tym szatni) najpóźniej do końca godzin otwarcia.
23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wejścia do centrum fitness oraz praw i obowiązków w korzystaniu z usług w związku z jego funkcjonowaniem.
24. Usługodawca nie zapewnia swoim gościom pełnej pojemności parkingowej, nie powstaje prawo do parkowania lub jego odszkodowanie.
25. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub zdrowotne, które gość wyrządzi umyślnie, niedbale lub niedbale lub w związku z przeszacowaniem jego możliwości lub niedoszacowaniem jego stanu zdrowia. Nie ponosi odpowiedzialności nawet wtedy, gdy zwiedzający nie przestrzega zasad prawidłowego obchodzenia się z narzędziami lub maszynami i przez to zagraża (lub powoduje szkody lub obrażenia) innego zwiedzającego.
26. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wydłużenia godzin otwarcia centrum fitness według własnego uznania oraz jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do czasowego ograniczenia lub przerwania pracy centrum fitness. Zmiany godzin otwarcia nie stanowią powodu do wypłaty rekompensaty odwiedzającym, zmniejszenia lub zwrotu składek członkowskich lub wypłaty kredytu.
27. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej, nieprzewidywalnej i nie do pokonania przeszkody, która powstała niezależnie od woli Usługodawcy (siła wyższa), Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia siłowni bez dalszej pomocy, na okres odpowiedni do sytuacji (w całości lub w części) i zakończyć ze skutkiem natychmiastowym. Klientowi nie przysługuje zwrot ani zwrot już uiszczonych opłat. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie środki (rządy, ministerstwa itp.) wydane w związku z pandemią COVID - 19 są uważane za siłę wyższą i podlegają temu przepisowi.
28. W przypadku wystąpienia okoliczności, które czasowo uniemożliwiają Usługodawcy świadczenie usług na podstawie niniejszego regulaminu, nie narusza to praw i obowiązków Klientów i nie stanowi powodu do obniżenia lub zwrotu ceny zapłaconej za usługi lub składek członkowskich lub wypowiedzenie umowy przez klienta. Za poważne problemy uważa się niewystarczającą pojemność centrum fitness (np. z powodu ograniczeń pojemności wynikających z działań rządowych) lub problemy techniczne, które ograniczałyby lub eliminowały korzystanie z niektórych usług.
29.  W przypadku wielokrotnego niekorzystania z zarezerwowanego obiektu sportowego, konto i członkostwo mogą zostać anulowane. Dokonaj rezerwacji tylko na okres korzystania, a w przypadku nie przybycia prosimy o anulowanie rezerwacji i zwolnienie miejsca innym.

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI

Nasz system rezerwacji online uprości zarządzanie Twoimi rezerwacjami. Jednocześnie będziesz mieć podgląd wykorzystania kredytu lub biletu okresowego.
Zawsze będziesz natychmiast informowany o wszystkim, co dzieje się na utworzonym przez Ciebie koncie, na zarejestrowany adres e-mail. O niektórych usługach będziesz informowany SMS-em na zarejestrowany telefon komórkowy.
Bez rejestracji nie ma możliwości korzystania z usług systemu rezerwacyjnego. Chyba, że zostaną zorganizowane specjalne lekcje/rezerwacje.
Warunki rejestracji
Przed rejestracją zapoznaj się z warunkami i regulaminem systemu rezerwacyjnego oraz regulaminem funkcjonowania naszego obiektu. Rejestrując się w systemie rezerwacyjnym potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem i zobowiązujesz się go przestrzegać.
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rejestracji w przypadku naruszenia zasad funkcjonowania.
Procedura rejestracji
Rejestracji podstawowej możesz dokonać na stronie internetowej systemu rezerwacyjnego.
Po otwarciu strony kliknij pole „Zarejestruj się”. Po wypełnieniu pól (oznaczonych *, są one obowiązkowe) i zapisaniu, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem. Należy zalogować się na swoją skrzynkę e-mail i od razu potwierdzić wiadomość klikając w otrzymany link. To kończy rejestrację.
Procedura rezerwacji
• zaloguj się do systemu rezerwacji
• wybierz czynność w kalendarzu
• pojawi się okno Ustawienia wypłat z pytaniem, od czego należy odliczyć rezerwację.
• zostaniesz o tym natychmiast poinformowany (na chwilę wyświetli się pole informacyjne w górnej części strony) – rezerwacja przebiegła pomyślnie lub rezerwacja nie powiodła się + przyczyna niepowodzenia
• po udanej rezerwacji w oknie wybranej przez Ciebie atrakcji w kalendarzu pojawi się litera „R”, jednocześnie na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o dokonanej rezerwacji
• w wyjątkowych przypadkach rezerwacji można dokonać po uzgodnieniu w recepcji
• jeżeli w momencie rejestracji nie będzie wystarczającej liczby zarejestrowanych klientów, w oknie rezerwacji zaświeci się czerwony napis Lekcja nie jest jeszcze otwarta. Brakujące rezerwacje: x W polu kalendarza jest to pokazane jako żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem.

Warunki anulowania i kary
Anulować rezerwację może wyłącznie zarejestrowany klient, który dokonał rezerwacji. Większość lekcji posiada własną strefę kar, tj. czas przed lekcją, gdy odwołanie lekcji jest już karane. Jeżeli anulujesz rezerwację przed strefą karną, system zwróci cały kredyt lub dostęp do karnetu. W przypadku anulacji rezerwacji w strefie karnej system nie zwraca już zaliczenia lub wstępu na bilet okresowy (może zwrócić część zaliczenia/wstępu, w zależności od ustawień systemu). Strefa kary wskazywana jest obok lekcji (wyświetlana po najechaniu myszką na lekcję)

Procedura anulowania
• zaloguj się do systemu rezerwacji
• umieść kursor myszy na lekcji w kalendarzu, na który się zapisałeś, lub kliknij na lekcję, a następnie kliknij Anuluj rezerwację
• zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany (pojawi się na chwilę pole informacyjne na górze strony) – anulowanie rezerwacji przebiegło pomyślnie lub anulowanie rezerwacji przebiegło pomyślnie – KARA
• litera „R” zniknie w oknie wybranych przez Ciebie atrakcji w kalendarzu po pomyślnym anulowaniu rezerwacji, jednocześnie na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o anulowaniu rezerwacji
• lekcja zostanie automatycznie odwołana w przypadku niespełnienia warunku ustalonej minimalnej liczby zarejestrowanych klientów (minimalna liczba jest zawsze wskazana w szczegółach zajęć w harmonogramie kalendarza). Kiedy lekcja zostanie automatycznie anulowana, kredyt/wpis zostanie automatycznie przypisany z powrotem do Twojego konta.
Warunki zastępcze
O stanowisko zastępcze możesz ubiegać się nie później niż na X godzin przed rozpoczęciem wybranej działalności. Po tym terminie nie będziesz mógł zalogować się w zastępstwie, ani nie zostaniesz automatycznie przeniesiony na zwolnione miejsce aktywnego klienta.
Jeśli zwolni się miejsce na wybraną aktywność przed upływem 1 godziny, system automatycznie przeniesie Cię z zastępcy na aktywnego klienta, a Twój kredyt lub wpis zostanie automatycznie wycofany.
Warunki systemu kredytowego i procedura doładowania kredytu
Doładowanie środków możliwe jest w recepcji naszego centrum. Minimalna kwota doładowania wynosi 200 CZK.
Kredyt ważny jest przez 12 miesięcy od momentu doładowania. Minimalna kwota przedłużenia kredytu wynosi 

Artykuł IV.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca informuje Klienta, że przetwarza wyłącznie takie dane osobowe Klienta, jakie są niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających dla Sprzedawcy z przepisów prawa oraz umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Zwykle będzie to wiązało się z przetwarzaniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
2. Dane osobowe klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika itp.) poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w dokumencie „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”, który jest dostępny na stronie internetowej sprzedawcy www.fitness.olympland.cz.
3. System kamer. Klient jako gość centrum fitness przyjmuje do wiadomości, że w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów Usługodawcy (ochrona mienia, ochrona życia i zdrowia osób, kontrola przestrzegania regulaminu centrum fitness, itp.) oraz Aby chronić odwiedzających centrum fitness, na obszarach treningowych umieszczane są kamery. Dokumentacja systemu kamer dostępna jest do wglądu w recepcji centrum fitness. Głównym celem wprowadzenia systemu kamerowego jest ewentualne pozyskanie dowodów w celu ewentualnego późniejszego wykorzystania przez Usługodawcę do ochrony i dochodzenia jego prawnie uzasadnionych interesów (ochrona mienia Usługodawcy, ochrona życia i zdrowia osób korzystających z samoobsługi centrum, naruszenie zasad sprawności i związane z tym ryzyko w stosunku do osób i majątku Usługodawcy) oraz późniejszego wykorzystania uzyskanych danych / dowodów w celu dochodzenia roszczeń prawnych Usługodawcy przed czeską policją (w tym innymi organami administracji publicznej) w wykrywanie przestępstw i wykroczeń, lub przed towarzystwem ubezpieczeniowym. W zakresie wartości chronionych monitoringiem CCTV (zdrowie i życie osób odwiedzających centrum fitness, ochrona mienia Dostawcy przed kradzieżą lub zniszczeniem), a także w zakresie zakresu i wartości majątku Dostawcy zastosowanie monitoringu monitorowanie wydaje się właściwe, a nawet biorąc pod uwagę ochronę praw i uzasadnionych interesów odwiedzających centrum fitness Dostawcy w celu ochrony prywatności i danych osobowych, które są badane w miarę możliwości w ramach wszystkich podejmowanych środków. Usługodawca uważa, że działanie systemu kamer znacznie zwiększy również bezpieczeństwo odwiedzających i uniemożliwi przemieszczanie się osób obcych (nieuprawnionych) w centrum fitness Usługodawcy. Gość przyjmuje do wiadomości, że system kamer jest używany w centrum fitness i wchodząc do centrum fitness i korzystając z jego usług wyraża zgodę na lokalizację systemu kamer, jego wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszym paragrafie.
Artykuł V.
DOSTAWA
Kupujący wyraża zgodę, aby komunikacja między sprzedającym a kupującym odbywała się m.in. drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez kupującego przy zawieraniu umowy kupna. Ta komunikacja jest uważana za wystarczającą.
Artykuł VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługodawca informuje Klienta, że Klientowi (jako konsumentowi) przysługuje prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, który powstałby w związku z umową zawartą na podstawie niniejszego regulaminu. Przedmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Czeska Inspekcja Handlowa. Szczegóły dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów można znaleźć na stronie Czeskiej Inspekcji Handlowej (www.coi.cz), która nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, w ograniczonym zakresie. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o znaczeniu jak najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Dane kontaktowe Usługodawcy: PRATR as, IČ: 25265687, DIČ: CZ25265687, Náchodská 524, 541 03 Trutnov, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové, sekcja B, wstawka 1613. [email protected]

WARUNKI REKLAMACYJNE
Reklamacja
Pomimo wszelkich wysiłków PRATR a.s. i placówki Olymland może się zdarzyć, że będziesz mieć uzasadnione roszczenie dotyczące zakupu członkostwa, dostępu do centrum fitness lub płatności za rezerwację. Aby Twoja reklamacja została rozpatrzona najszybciej jak to możliwe, prosimy o przestrzeganie poniższych kroków.
Krok 1
Reklamację należy najpierw zgłosić w recepcji hotelu. Tylko w ten sposób mamy możliwość rozpatrzenia Twojej reklamacji i zaproponowania alternatywnego rozwiązania.
Krok 2
Jeśli nie udało się zadowalająco rozpatrzyć reklamacji z personelem recepcji, masz możliwość, nie później niż miesiąc po dokonaniu płatności lub problemie, przesłać reklamację na piśmie na adres:
PRATR jako
Dział sprzedaży
Nachodska 270
541 03 Trutnowa
[email protected]

W reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, na który się zarejestrowałeś oraz opis problemu. Traktujemy Twoje doświadczenie poważnie i przekazujemy je odpowiedniemu usługodawcy w PRATR, ponieważ Reklamacja zostanie następnie rozpatrzona z najwyższą starannością.
Krok 3
Jeśli nasza obsługa klienta również nie może Ci pomóc, masz możliwość złożenia wniosku do Czeskiej Inspekcji Handlowej.
NADZWYCZAJNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI
Zakwaterowany gość ma prawo do złożenia propozycji pozasądowego rozwiązania takiego sporu wyznaczonemu podmiotowi do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest:
Czeska Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat-Departament ADR
Szczepanska 15
120 00 Praga 2
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://adr.coi.cz
Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzorczym nadzorującym ochronę konsumentów, działającą zgodnie z ustawą nr 64/1986 Dz.U. o Czeskiej Inspekcji Handlowej z późniejszymi zmianami oraz innymi przepisami prawa. Strona internetowa Czeskiej Inspekcji Handlowej to www.coi.cz
Wraz z publikacją niniejszych Ogólnych Warunków wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.

Na podstawie nowelizacji ustawy nr 634/1992 Dz. w sprawie ochrony konsumentów dodano obowiązek poinformowania o „pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym rzeczowo ze względu na dany rodzaj oferowanego lub sprzedawanego, dostarczanego lub pośredniczonego produktu lub usługi”. Informacje takie są przekazywane konsumentowi w sposób jasny, zrozumiały i łatwo dostępny oraz zawierają również adres internetowy takiego podmiotu. Prawo wprost stanowi, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi stronę internetową, informacja powinna być również na tej stronie zamieszczona, a jeśli przedsiębiorca przy zawieraniu umowy powołuje się na swoje warunki prowadzenia działalności gospodarczej, to informacja również musi się w tym miejscu zamieścić.

pl_PLPolish