OBCHODNÍ PODMÍNKY OLYMPLAND – SPORTOVNÍ CENTRUM
Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
společnosti PRATR a.s., IČ: 25265687, DIČ: CZ25265687, Náchodská 524, 541 03 Trutnov, zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1613, (dále jen „Provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s provozem a poskytováním služeb ze strany Provozovatele v rámci posilovny a všech sportovišť v Olympland – sportovní centrum, na adrese Náchodská 531, 541 03 Trutnov, www.fitness.olympland.cz, dále v textu též „fitness centrum“
2.Olympland – sportovní centrum (částečně samoobslužné fitness centrum)
Olympland – sportovní centrum představuje samoobslužné fitness centrum, které funguje v rozšířené provozní době (5:00 hod. – 22:00 hodin); provozní řád je přístupný na webových stránkách.
Podmínky pro návštěvu samoobslužného fitness centra jsou:
a) Zákazník musí vlastnit kartu Olympland club card, která mu bude na žádost vystavena na recepci hotelu Olympland v 1. patře,
b) Zákazník podepíše a na recepci fitness centra odevzdá podmínky využívání fitness centra, kde se zaváže k dodržování podmínek fitness centra tak, jak jsou Provozovatelem nastaveny,
c) Zákazník, který nemá vystavenou kartu Olympland club card může využít nákupu jednorázového vstupného v automatickém terminálu před vstupem do fitness centra. Zákazník se zavazuje dodržovat podmínky fitness centra při nákupu vstupenky.
Bližší podmínky jsou stanoveny v provozním řádu pro samoobslužné fitness a dalších dokumentech, které budou zákazníkovi na základě jeho požadavku ke zřízení možnosti využívat samoobslužné fitness předloženy na recepci fitness centra
3. Zákazník. Zákazníkem fitness centra se rozumí osoba, která využívá služeb fitness centra v rozsahu dle jeho aktuální nabídky, která je vždy uvedena na webových stránkách fitness centra www.fitness.olympland.cz, tj. zejména využívá služeb posilovny, sálů pro hromadné lekce, sportovišť, souvisejících částí fitness centra a dalších souvisejících služeb (masáže atd.). Zákazník může služby fitness centra využívat jako jeho registrovaný zákazník (který je na základě registrace oprávněn čerpat výhody, které Poskytovatel vyhrazuje pro registrované zákazníky), případně i bez registrace
4. Služby. Rozsah služeb poskytovaných v rámci provozu fitness center je vždy uveden a aktualizován na webových stránkách www.fitness.olympland.cz, a to včetně aktuálního ceníku jednotlivých služeb. K využití některých služeb se vyžaduje předchozí on-line rezervace dle podmínek uvedených v rezervačním systému na www.rezervace.olympland.cz. Registrací poskytuje zákazník Poskytovateli nezbytné údaje, které slouží pro řádné naplnění práv a povinností vyplývajících pro Poskytovatele z poskytován služeb v rámci fitness centra ve vztahu k zákazníkovi. Zpracování údajů je rozvedeno v samostatné části těchto obchodních podmínek. Postup pro registraci je uveden na www.fitness.olympland.cz. Pokud se návštěvník registruje, může služeb fitness center využívat za zvýhodněných podmínek. Poskytovatel je při poskytování služeb v rámci fitness centra (ať už s předchozí rezervací či bez ní) omezen technickými i kapacitními možnostmi fitness centra (v ojedinělých případech i omezeními vycházejícími z platné a účinné legislativy ČR) a zákazník proto bere na vědomí, že poskytnutí nabízených služeb je ze strany Poskytovatele podmíněno dostatečnou kapacitou. Pokud je kapacita vyčerpána, není možné se na služby, které rezervaci vyžadují (skupinové lekce např.), přihlásit. Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn požadovat v takovém případě jakoukoli kompenzaci za nemožnost využití služeb z důvodu plné kapacity či technických (nebo vládních) omezení.
5. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek obchodu. Na smluvní vztah Provozovatele a zákazníka se aplikují obchodní podmínky platné a účinné v době, kdy se služba ze strany Poskytovatele zákazníkovi poskytuje.
6. Obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách www.fitness.olympland.cz i v rámci rezervačního on-line systému. Na vyžádání budou zákazníkovi poskytnuty v tištěné formě na recepci fitness centra.
8. Zákazník, který čerpá služby ve fitness centru uvedeném v článku I odst. 1 těchto obchodních podmínek prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je v rámci čerpání služeb fitness centra dodržovat.
Článek II.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena služeb (příp. zboží) je pro každou službu uvedena na webových stránkách www.fitness.olympland.cz tak, že je vždy uvedena cena základní a u jednotlivých variant uvedených níže ad a až c je uvedena i cena zvýhodněná.
Zákazník může využívat a hradit poskytované služby následujícími způsoby:
a) pořízením permanentky dle aktuálních podmínek uvedených na webových stránkách fitness centra;
b) zakoupením členství ve fitness centru;
c) uhrazením depozitu, ze kterého pak čerpá služby (příp. i výrobky) za zvýhodněných podmínek
d) v hotovosti jednorázově na recepci hotelu (včetně úhrady platební kartou).
Způsoby a) – c) je možné zakoupit jako na recepci hotelu, tak online na www.rezervace.olympland.cz. Postup je vždy uveden v rámci aplikace, nebo případně na webových stránkách www.fitness.olympland.cz.
Zákazník zvolí variantu úhrady čerpaných služeb před započetím jejich čerpání a bere na vědomí, že po zakoupení není možné zvolenou variantu měnit (s výjimkou případu uvedeného níže v tomto článku- depozit).
2. Permanentky:
Na webových stránkách je vždy uvedena aktuální nabídka permanentek, kterými je možné předplatit si vstupy do posilovny (příp. na hromadné lekce, solárium). Ceny permanentek se odvíjejí od množství zakupovaných vstupů a jejich aktuální ceník je uveden na www.fitness.olympland.cz.
Permanentky opravňují ke vstupu na zvolenou službu (podle druhu permanentky) a jsou prodávány na počet vstupů.
Platnost zakoupené permanentky je 6 měsíců od jejího zakoupení. Zákazník je povinen zakoupit si takovou permanentku, která zohledňuje jeho cvičební plán tak, aby ji do 6 měsíců vyčerpal.
V případě, že vstupy nevyčerpá, po 6 měsících propadají a jsou nevratné. Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn požadovat jakoukoli kompenzaci či náhradu za nevyčerpané vstupy po marném uplynutí 6 měsíců od zakoupení permanentky.
Permanentka je přenosná, není vázána na konkrétního zákazníka.
Každým vstupem resp. využitím služby se odečítá jeden vstup ze zakoupené permanentky.
Permanentka neslouží k nákupu zboží v rámci prodeje na recepci fitness centra; slouží pouze pro čerpání zvolené služby za zvýhodněných podmínek.
Zákazník bere na vědomí, že i když je oprávněn k určitému počtu vstupů resp. využití zvolených služeb v rámci fitness centra, dodávka těchto služeb ze strany Poskytovatele je stejně jako v ostatních případech podmíněna dostatečnou kapacitou fitness centra. Zakoupení permanentky neopravňuje bez dalšího zákazníka k přednostnímu využívání služeb fitness centra. Výhoda permanentky spočívá v tom, že člen využívá služby na základě permanentky zvýhodněně, ale to v rozsahu a způsobem, který kapacita fitness centra umožňuje. Tuto skutečnost je zákazník povinen zohlednit při výběru a volbě příslušné formy úhrady ze využívané služby fitness centra.
3. Členství:
Na webových stránkách www.fitness.olympland.cz. jsou vždy uvedeny aktuální podmínky zakoupení členství ve fitness centru. Členství opravňuje k nákupu zvýhodněných permanentek.
Členství se zřizuje pro konkrétního zákazníka a je nepřenositelné.
Zákazník uděluje pořízením členství ve fitness centru svůj souhlas s tím, aby Poskytovatel zpracoval v souvislosti s vedením jeho členského účtu jeho osobní údaje, a to v nezbytném rozsahu k naplnění práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu Poskytovatele a zákazníka.
Platnost členství se sjednává na určitou dobu dle výběru zákazníka z nabídky na www.fitness.olympland.cz, příp. na základě individuálně sjednaných podmínek se zákazníkem.
Zákazník nemá nárok na vrácení uhrazené částky za členství, pokud z jakéhokoli důvodu nemůže/nechce členství využívat, nemá ani nárok za případné nevyužití uhrazeného členského poplatku za dobu na kterou bylo členství zřízeno. Uhrazená částka za členství je nevratná. Členství ve fitness centru se netýká nákupu zboží prodávaného ve fitness centru, ani využívání skupinových lekcí realizovaných fitness centrem.
4. Kredit.
Možnosti dobití kreditu a na to navazující slevy z cen poskytovaných služeb jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na www.fitness.olympland.cz.
Kredit opravňuje zákazníka k využívání veškerých služeb (včetně nákupu zboží) poskytovaných Poskytovatelem v rámci fitness centra za zvýhodněných podmínek (s výjimkou zboží) s tím, že zvýhodnění závisí na výši kreditu, který zákazník na svůj účet zakoupí. Po každém vstupu je z kreditu odečítána zvýhodněná částka za vstup.
Kredit má neomezenou platnost. V případě, že bude zákazník chtít nevyčerpaný kredit kdykoli po dobu jeho existence vyplatit zpět, zbývající kredit mu bude ze strany Provozovatele jednostranně vyplacen. Administrativní poplatek za vyplacení kreditu(včetně dopočtení ceny služeb dle předchozího odstavce) je zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 500,–Kč.
Pokud po uplynutí 1 roku z kreditu ještě nějaká částka zbývá (kredit nemá omezenou platnost, nepropadá ve prospěch Provozovatele), bude zákazníkovi odečítáno čerpání služeb v plné ceně dle aktuálního ceníku až do úplného vyčerpání kreditu. V případě, že bude zákazník chtít kreditvyplatit po uplynutí 1 roku od jeho vložení na účet, je vyplacení zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 500,–Kč.
Kredit je přenosný; zákazník může umožnit využívání svého kreditu komukoli, kdo uvede registrační údaje pro identifikaci kreditu při vstupu do fitness centra na recepci. Zákazník si sám odpovídá za to, komu zpřístupní údaje pro využití kreditu. Za případné zneužití neodpovídá Poskytovatel.
Nákup kreditu je možný osobně na recepci hotelu, příp. on-line po přihlášení do svého účtu (postup je na www.fitness.olympland.cz). Kredit je připsán po uhrazení peněžní částky (je možno zkontrolovat na svému účtu).
Článek III.
PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ FITNESS CENTRA
1. Již samotným vstupem do prostor fitness centra návštěvník potvrzuje, že je zdravotně způsobilý ke cvičení s tím, že toto cvičení provádí na vlastní odpovědnost. Provozovatel fitness centra nenese odpovědnost za případná zranění, která si návštěvník způsobí v prostorách posilovny, ať již při cvičení, v souvislosti s ním, nebo mimo něj, nehledě na to, zda si zranění přivodí při cvičení s využitím cvičebních zařízení či pomůcek Provozovatele. Každý návštěvník již samotným vstupem do prostor posilovny potvrzuje, že byl ze strany Provozovatele seznámen s provozem posilovny, s jednotlivými cvičebními zařízeními a pomůckami a s tím, jak se používají, přičemž všem těmto skutečnostem a okolnostem návštěvník rozumí. V případě, že si s obsluhou a využitím cvičebních pomůcek neví rady, obrátí se pro pomoc na trenéra či jinak odborně způsobilé osoby, která je přítomna na recepci hotelu a může zákazníkům poskytnout příslušnou podporu. Zákazník si rovněž může (za úplatu dle aktuálního ceníku) vyžádat asistovaný trénink (cvičební plán) s trenérem. Návštěvníkům není dovoleno si do prostor fitness centra přivést vlastního fitness trenéra.
2. Zákazníci nesmí využívat prostory fitness centra k vlastní komerční výdělečné činnosti, tj. zejména si do prostor fitness centra vodit vlastní klienty a poskytovat jim osobní fitness tréninky, pokud se s Poskytovatelem předem nedohodnou jinak.
3. Návštěvníci nejsou oprávněni nosit do prostor fitness centra vlastní nápoje a konzumovat vlastní potraviny.
4. Návštěvník je povinen respektovat pokyny osob jednajících v zastoupení Poskytovatele (osoby přítomné na recepci hotelu) a dodržovat veškerá pravidla a povinnosti stanovené těmito podmínkami.
5. Pro vstup na organizované lekce pod vedením trenérů se vyžaduje (s ohledem na omezenou kapacitu) předchozí on-line nebo telefonická rezervace volného termínu. Rezervaci termínu lze bez sankce zrušit do 6 hodin před jejím zahájením; pokud je lekce zrušena později, úhrada za účast na ni propadá (odečte se z permanentky, příp. z kreditu), a to bez ohledu na důvod, pro který se zákazník nezúčastnil. Částka, kterou je storno zpoplatněno, odpovídá ceně organizované lekce bez zohlednění slevy, která je zákazníkovi v závislosti na jeho podmínkách poskytována (storno poplatek tedy může být vyšší, než částka, kterou by zákazník za využití organizované lekce zaplatil).
6. Zákazníci fitness centra jsou povinni chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku žádných škod na majetku Provozovatele či na zdraví ostatních zákazníků a současně jsou povinni chovat se tak, aby vzniku takových případných škod předcházeli.
7. Každý zákazník fitness centra je povinen se bezprostředně po vstupu do prostor posilovny u vchodu vyzout a obout se do čisté sportovní obuvi, jejíž podrážka nezanechává žádné stopy.
8. Každý zákazník fitness centra je povinen dodržovat běžná základní hygienická pravidla (zejména pak i v prostorách šaten, sprch a toalet) spojená se sportovní aktivitou a s využitím přístrojů a pomůcek provozovatele určených k využití při sportu. V prostorách posilovny jsou k dispozici dezinfekční prostředky, s jejichž využitím je každý návštěvník povinen odpovídajícím způsobem očistit po ukončení cvičení jím použitá sportovní náčiní, stroje apod. Každý zákazník fitness centra je povinen počínat si ohleduplně k ostatním návštěvníkům a neobtěžovat je nepřiměřeným hlukem či zápachem.
9. Každý návštěvník posilovny je povinen po skončení cvičení vrátit jím použitá sportovní náčiní a pomůcky na jejich k tomu určené místo (uklidit je).
10. Každému návštěvníkovi posilovny je k dispozici bar. Každý návštěvník posilovny je povinen po skončení cvičení jím případně použité sklenice na pití a další nádobí uklidit na recepci.
11. Zjistí-li kterýkoliv návštěvník posilovny jakoukoliv závadu či poškození jak na objektu posilovny, tak na věcech v posilovně umístěných, je povinen o tom bezodkladně informovat Provozovatele prostřednictvím osoby přítomné na recepci fitness centra tak, aby mohla být závada bezodkladně vyřešena, příp. aby mohlo být ze strany poskytovatele zamezeno/omezeno užívání vadného stroje. V případě, že závadu způsobí návštěvník, je povinen škodu Provozovateli v plné výši nahradit.
12. Posilovací stroje se návštěvník zavazuje používat výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny a způsobem, který posilovací stroj nepoškozuje. Činky a jiná závaží je návštěvník povinen používat pouze v prostoru, který je k tomu vyhrazen (speciálně upraven), a nesmí činky mimo tyto prostory vynášet. Při zvedání činek a jejich pokládání s nimi návštěvník nekontrolovaně nehází a nespouští je tak, aby rušil všechny v prostorech fitness centra hlukem z jejich odhazování, příp. ničil podlahu fitness centra. Návštěvník je povinen vždy používat bezpečnostní pojistky a uzávěry, pokud na posilovacích strojích jsou.
13. Ve všech prostorách fitness centra (jak posilovna, tak šatny, toalety, sprchy atd…) je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a je všude přísný zákaz kouření.
14. Do všech prostor fitness centra je přísný zákaz vnášení nebezpečných látek (jedy, výbušniny, zbraně, nože, chemikálie, hořlaviny atd.) a všech ostatních předmětů, které jsou způsobilé ohrozit ostatní návštěvníky fitness centra.
15. Na ukládání oděvů po dobu jejich přítomnosti ve fitness centru jsou návštěvníkům k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. Při odchodu z fitness centra je návštěvník povinen skříňku vyklidit a odemknutou nechat k užívání dalším návštěvníkům. Za ztrátu, poškození či zničení uložených věcí nese odpovědnost návštěvník. Návštěvník bere na vědomí, že skříňka slouží pouze a jen pro ukládání oblečení. V případě, že má návštěvník zájem do dlouhodobý pronájem skříňky, je možné tak učinit na základě dohody s Poskytovatelem a za podmínek dle aktuálního ceníku dostupného na recepci fitness centra. Uživatel skříňky je povinen ji Poskytovateli na základě jeho žádosti kdykoli zpřístupnit, aby Poskytovatel mohl zkontrolovat její obsah (zda neobsahuje nic, čím by návštěvník porušoval tyto obchodní podmínky, příp. obecně závazné právní předpisy).
16. Vnášení cenností, resp. hodnot, které v součtu mají hodnotu nad 5.000,–Kč, do prostoru fitness centra je výlučně na vlastní nebezpečí a Poskytovatel takové vnášení cenností zásadně nedoporučuje. Ve výjimečných případech, je-li to nezbytné, uloží návštěvník cennosti u obsluhy u recepce, kde jsou umístěny trezory, do kterých budou takové cennosti po dobu cvičení návštěvníka uloženy. Za ztrátu či zničení takto vnesených cenností, které návštěvník neuloží v recepci dle předchozí věty, Poskytovatel v žádném ohledu neodpovídá.
17. Návštěvníci fitness centra berou na vědomí, že za účelem ochrany majetku Provozovatele, ochrany majetku návštěvníků, ochrany života a zdraví návštěvníků a za účelem kontroly dodržování provozního řádu fitness centra (pravidel pro chování návštěvníků uvedených v těchto obchodních podmínkách) instaloval provozovatel v prostorách posilovny kamerový systém.
18. Pro samostatný vstup do posilovny je stanovena věková hranice 18 let. Je-li osoba mladší 18 let, je jí umožněn přístup do posilovny pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě přebírá plnou odpovědnost. Pro malé děti jsou prostory fitness centra nebezpečné a tudíž nevhodné. Přivede-li návštěvník posilovny malé dítě, je povinen zamezit mu, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny, lezlo na posilovací stroje, příp. rušilo ostatní návštěvníky ve využívání služeb posilovny. Pokud je ze strany Poskytovatele umožněn přístup osoby mladší než 18 let (např. na základě souhlasu zákonného zástupce), nepřebírá Poskytovatel za tyto osoby žádnou odpovědnost (a to ani v rámci organizovaných skupinových hodin).
19. Ke cvičení je každý návštěvník povinen používat svůj ručník, který z hygienických důvodů klade pod sebe na sedací a opěrné plochy posilovacích strojů. Pokud si ručník zapomene, má možnost si jej za poplatek vypůjčit na recepci hotelu. V případě, že ručník návštěvník nepoužívá, bude upozorněn na porušování povinnosti a v krajním případě může být z prostoru fitness centra pro porušení pravidel chování vyloučen.
20. V případě, že kterýkoliv návštěvník posilovny poruší kteroukoliv povinnost uvedenou v tomto článku obchodních podmínek, byť i jen v jednom případě, je provozovatel oprávněn trvale odepřít a zamezit bez náhrady přístupu tohoto návštěvníka do prostor fitness centra. Tato skutečnost mu bude oznámena i emailovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu, pokud ji při registraci uvedl.
21. Pokud se návštěvník dopustí nevhodného chování vůči ostatním návštěvníkům, příp. vůči personálu fitness centra, je Poskytovatel (nebo kterákoli jím pověřená osoba) oprávněn návštěvníka vykázat z prostoru fitness centra jednorázově, či trvale, a to bez nároku na náhradu či vrácení zaplaceného vstupného (bez ohledu na jeho formu toto opatření platí jako pro permanentky, členství, tak kradit). Takovým jednáním se rozumí například užívání hrubých, urážlivých, zraňujících a vulgárních slov, obtěžování ostatních návštěvníků, neslušné až neuctivé narážky na ostatní návštěvníky, příp. personál atd..
22. Návštěvníci jsou povinni ukončit svou činnost ve fitness centru tak, aby nejpozději do konce otevírací doby opustili prostor fitness centra (včetně šatny).
23. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat podmínky pro vstup do fitness centra a práv a povinností při čerpání služeb v souvislosti s jeho provozem.
24. Poskytovatel nezajišťuje svým návštěvníkům plnou kapacitu parkování, nárok na parkování, či jeho kompenzaci nevzniká.
25. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody na majetku či zdraví, které si návštěvník způsobí úmyslně, z nedbalosti či neopatrnosti, ani v souvislosti s přeceněním jeho schopností či podceněním zdravotního stavu. Neodpovídá ani v případě, kdy návštěvník nedodrží zásady správného zacházení s náčiním či stroji a ohrozí tím (příp. způsobí škodu či újmu) jinému návštěvníkovi.
26. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či rozšířit otvírací dobu fitness centra podle svého vlastního uvážení, je oprávněn v odůvodněných případech i provoz fitness centra dočasně omezit či přerušit. Změny otvírací doby nejsou důvodem pro poskytnutí jakékoli kompenzace návštěvníkům, ani ke snížení či vrácení členských poplatků, či vyplacení kreditu.
27. V případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli Poskytovatele (vyšší moc) si Poskytovatel vyhrazuje právo uzavřít bez dalšího fitness centrum, a to na dobu odpovídající dané situaci (úplně, či částečně) a případně ukončit členství zákazníků s okamžitou účinností. Nárok na náhradu či vrácení již zaplacených poplatků zákazníkovi nenáleží. Zákazník bere na vědomí, že případná opatření (vlády, ministerstva atd.) vydávaná v souvislosti s pandemií COVID – 19 se považují za vyšší moc a postupuje se v souladu s tímto ustanovením.
28. V případě, že nastane okolnost, která dočasně znemožňuje Poskytovateli poskytnout služby dle těchto obchodních podmínek, nemá toto vliv na práva a povinnosti zákazníků a není důvodem pro snížení či vrácení zaplacené ceny za služby ani členských poplatků ani ukončení smlouvy ze strany zákazníka. Za závažné problémy se považuje např. nedostatečná kapacita fitness centra (např. v důsledku omezení kapacity na základě vládních opatření), případně technické problémy, které by využití některých služeb omezily, či vyloučily.
29.  V případě opakovaného nevyužití rezervovaného sportoviště může být účet i se členstvím zrušen. Rezervaci si dělejte pouze na dobu využití a pokud nedorazíte prosím rezervaci zrušte a uvolněte místo pro ostatní.

PODMÍNKY A PRAVIDLA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Náš on-line rezervační systém vám zjednoduší správu vašich rezervací. Současně v něm budete mít přehled o čerpání kreditu či permanentky.
O veškerém dění na Vámi založeném účtu budete vždy obratem informování na registrovaný email. O některých službách budete informováni formou SMS na registrovaný mobilní telefon.
Bez registrace není možné využívat služeb rezervačního systému. Pokud tak nebudou nastaveny speciální lekce / rezervace.
Podmínky registrace
Před provedením registrace si přečtěte podmínky a pravidla rezervačního systému a provozní řád naší provozovny. Registrací do rezervačního systému potvrzujete seznámení se s provozním řádem a souhlasíte s jeho dodržováním.
Při porušení pravidel dle provozního řádu si vyhrazujeme právo vámi založenou registraci zrušit.
Postup registrace
Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému.
Po otevření stránky klikněte na políčko „Registrovat“. Po vyplnění políček (s označením * jsou povinná) a následném uložení vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Je třeba se přihlásit na svůj email a obratem email potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je registrace ukončena.
Postup rezervace
• přihlaste se do rezervačního systému
• v kalendáři si vyberte aktivitu
• zobrazí se okno Nastavení čerpání s dotazem, z čeho se má rezervace strhnout.
• okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) – rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila + důvod nezdaru
• v okně vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno „R“, současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci
• v mimořádných případech lze rezervaci provést po dohodě na recepci
• pokud nebude v době přihlášení dostatečný počet nahlášených klientů, v rezervačním okně bude svítit červený nápis Lekce není ještě otevřená. Chybí rezervací: x V poli kalendáře je toto zobrazené jako žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem.

Podmínky zrušení rezervace a penalizace
Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil. Většina lekcí má svou penalizační zónu., tzn. čas před lekcí, kdy je již zrušení lekce penalizováno. Pokud zrušíte rezervaci před penalizační zónou, systém Vám vrátí celý kredit, nebo vstup na permanentku. Pokud zrušíte rezervaci v penalizační zóně, systém již nevrací kredit, nebo vstup na permanentku (může vrátit část kreditu / vstupu, dle nastavení systému). Penalizační zóna je uvedena u lekce (zobrazí se po najetí myší na lekci)

Postup zrušení rezervace
• přihlaste se do rezervačního systému
• nastavte kurzor myši na lekci v kalendáři, na kterou jste přihlášení, nebo na lekci klikněte a pak klikněte na Zrušit rezervaci
• okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) – zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace proběhlo v pořádku – PENALIZACE
• v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno „R“, současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace
• ke zrušení lekce dojde automaticky v případě, že není splněna podmínka nastaveného minimálního počtu přihlášených klientů (min. počet je vždy uveden v detailu aktivity v kalendářním rozpisu). Při automatickém zrušení lekce je kredit / vstup automaticky přiřazen zpět na Váš účet.
Podmínky náhradníka
Do pozice náhradníka se lze přihlásit nejpozději X hodin před zahájením vybrané aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k automatickému přesunutí na uvolněné místo aktivního klienta.
Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě před časovým limitem 1h, systém Vás automaticky přesune z náhradníka do aktivního klienta a je vám automaticky stržen kredit či vstup.
Podmínky kreditního systému a postup dobití kreditu
Kredit se dobíjí na recepci našeho centra. Minimální částka pro dobití kreditu je 200,- Kč.
Platnost kreditu od dobití je 12 měsíců. Minimální částka pro prodloužení platnosti kreditu je 

Článek IV.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zpracování osobních údajů. Poskytovatel informuje zákazníka, že zpracovává pouze takové osobní údaje o zákazníkovi, které jsou nezbytné k plnění práv a povinností vyplývajících pro prodávajícího ze zákona a uzavřené smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Půjde zpravidla o zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
2. Osobní údaje zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu atd.) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Podrobné informace o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele jsou uvedeny v dokumentu „Informování o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího www.fitness.olympland.cz.
3. Kamerový systém. Zákazník, jako návštěvník fitness centra bere na vědomí, že z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů Poskytovatele (ochrana majetku, ochrana života a zdraví osob, kontrola dodržování pravidel fitness centra atd.) a z důvodu ochrany návštěvníků fitness centra, jsou ve cvičebních prostorách umístěny kamery. Dokumentace kamerového systému je k dispozici k nahlédnutí na recepci fitness centra. Hlavním účelem zavedení kamerového systému je případné obstarání důkazních prostředků pro eventuální následné jejich použití Poskytovatelem k ochraně a uplatnění jeho oprávněných zájmů (ochrana majetku Poskytovatele, ochrana života a zdraví osob využívajících samoobslužné fitcentrum, porušování pravidel pro užívání fitcentra a s tím souvisejícím vznikem nebezpečí ve vztahu jak k osobám, tak k majetku Poskytovatele) a k následnému využití získaných údajů/důkazů k uplatnění právních nároků Poskytovatele před orgány Policií ČR (včetně dalších orgánů veřejné správy) při odhalování páchání trestné činnosti a přestupků, příp. před pojišťovnou. S ohledem na hodnoty, které jsou chráněny prostřednictvím monitoringu kamerovým systémem (zdraví a život návštěvníků fitcentra, ochrana majetku Poskytovatele proti krádeži, příp. zničení), a s ohledem na rozsah a hodnotu majetkových hodnot Poskytovatele se využití monitoringu prostřednictvím kamerového systému jeví jako přiměřené, a to i při zohlednění ochrany práv a oprávněných zájmů návštěvníků fitness centra Poskytovatele na ochranu soukromí a osobních údajů, které jsou v rámci všech přijatých opatření šetřeny v maximální možné míře. Poskytovatel má za to, že prostřednictvím provozu kamerového systému dojde i k podstatnému zvýšení bezpečnosti návštěvníků a zamezení pohybu cizích osob (neoprávněných osob) ve fitness centru Poskytovatele. Návštěvník vzal na vědomí, že kamerový systém je v prostorách fitness centra používán a vstupem do fitness centra a využíváním jeho služeb souhlasí s umístěním kamerového systému, jeho využitím a zpracováním osobních údajů pro potřeby uvedené v tomto odstavci.
Článek V.
DORUČOVÁNÍ
Kupující souhlasí s tím, že komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat mimo jiných způsobů i elektronicky, prostřednictvím mailové adresy, kterou kupující uvede při uzavírání kupní smlouvy. Tato komunikace se považuje za dostatečnou.
Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Poskytovatel informuje zákazníka, že zákazník (jakožto spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který by vznikl v souvislosti se smlouvou uzavíranou na základě těchto obchodních podmínek. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz), která vykonává též ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kontaktní údaje Poskytovatele: PRATR a.s., IČ: 25265687, DIČ: CZ25265687, Náchodská 524, 541 03 Trutnov, zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1613. [email protected]

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Reklamace
I přes veškerou snahu PRATR a.s. a provozovnu Olympland se může stát, že budete mít oprávněnou reklamaci týkající se Vašeho nákupu členství, vstupů do fitness či platby za rezervaci. Aby bylo možné Vaši reklamaci vyřešit v co nejkratší době, dbejte prosím následujících kroků.
Krok 1
Stížnost je třeba nejprve ohlásit na recepci v hotelu. Jen tak máme možnost Vaši reklamaci zpracovat a nabídnout Vám nějaké alternativní řešení.
Krok 2
Pokud nebylo možné Vaši reklamaci vyřešit s obsluhou recepce k Vaší spokojenosti, máte možnost, nejpozději do měsíce od platby či problému, Vaši stížnost v písemné formě zaslat na:
PRATR a.s.
Obchodní oddělení
Náchodská 270
541 03 Trutnov
[email protected]

Ve Vaší reklamaci prosím uveďte vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, kterou jste se registrovali a popis problému. Vaši zkušenost bereme vážně a předložíme ji dotyčnému poskytovateli služeb v PRATR a.s. Stížnost pak bude zpracována s maximální péčí.
Krok 3
Pokud Vám nedokáže pomoci ani náš zákaznický servis, máte možnost předložit Vaši žádost České obchodní inspekci.
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: [email protected]
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz
Vydáním těchto Všeobecných obchodních podmínek ztrácejí svou platnost všechny předcházející publikace.

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde.

cs_CZCzech